Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθμ. Α.1113/24.5.2021 εγγράφου της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων, που αφορά στην παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021.

 
Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: