Παράδειγμα υπολογισμού Δικαστικού Ενσήμου

Παράδειγμα υπολογισμού Δικαστικού Ενσήμου

Κεφάλαιο ………………………………………………….10.000,00 €
Δικαστικό ένσημο  8%ο Χ 10.000,00 ………………..80,00 €
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ          8%ο Χ 80,00 ……………………………..0,64 €
ΤΥΔΘ              8%ο Χ 80,00 ………………………………….0,64 €
Χαρτόσημο        2,4% Χ 80,00 …………………………….1,92 €
Σύνολο …………………………………………………………….83,20 €
ΤΑΧΔΙΚ 20% Χ Δικ Ενσήμου ……………………………..16,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ………………………………99,20 €

Οι κρατήσεις υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων  και του χαρτοσήμου υπολογίζονται επί του Δικαστικού Ενσήμου. (Ν.4093/12.11.202 άρθρο πρώτο παράγραφος ΙΓ’, άρθρο 6, όπως αντικαταστάθηκε με την από 5.12.2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου κεφάλαιο ΣΤ άρθρο 16)