ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14/11-2-2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 14/2021 απόφασης του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (ως προς
την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ).