ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΜΕΛΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΜΕΛΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

          Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να ορισθούν ως Πρόεδροι (δικηγόροι με 5ετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας) ή Μέλη (δικηγόροι με 3ετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας), για τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης, οι οποίες εξετάζουν τις υποθέσεις του άρθρου 7Α του Ν. 2308/1995, να καταθέσουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://forms.gle/Jb61zcH6xpVFmQww8, μέχρι την 18.03.2022.

            Η αποζημίωση των Προέδρων ανέρχεται σε 65 € και των μελών σε 54 € ανά συνεδρίαση, ενώ ο ετήσιος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετοχής κάθε μέλους είναι 100 συνεδριάσεις. Επισημαίνεται ότι η επιλογή των διοριστέων σε περίπτωση που ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων υπολείπεται του αριθμού των αιτούντων θα γίνει κατόπιν κληρώσεως με ευθύνη του Ελληνικού Κτηματολογίου

 

       Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας

 

      Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                               Χρήστος Ε. Βρίκος