ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ-ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΜΕΛΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ-ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να ορισθούν ως Πρόεδροι (δικηγόροι με 5ετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας) ή Μέλη (δικηγόροι με 3ετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας), για τη συγκρότηση των Επιτροπών Ενστάσεων για τους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Δήμος Θέρμης-Θερμαϊκού) στους οποίους έγινε η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (Πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μέχρι την 15.01.2020

Οι ως άνω επιτροπές εξετάζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τις κατά το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν. 2308/1995 αιτήσεις διόρθωσης και τις κατά το άρθρο 7 του ιδίου νόμου ενστάσεις κατά των εγγραφών στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και στους προσωρινούς πίνακες.

             Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                  Πέτρος Ε. Σαμαράς