ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να ορισθούν ως Πρόεδροι (δικηγόροι με πενταετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας) ή Μέλη (δικηγόροι με τριετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας), για τη συγκρότηση των επιτροπών ενστάσεων για τους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α της περιφερειακής ενότητας Πέλλας, στους οποίους έγινε η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 του Δ.Σ.Θ. (Πρωτόκολλο) μέχρι την 8.1.2019.

Οι ως άνω επιτροπές ενστάσεων εξετάζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τις κατά το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 2308/1995 αιτήσεις διόρθωσης και τις κατά το άρθρο 7 του ίδιου νόμου ενστάσεις κατά των εγγραφών στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες.

              Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                        Πέτρος Ε. Σαμαράς