ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του  ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147) και την με αρ. πρωτ. 66797/10-9-2014 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε βάσει αυτού, η ετήσια αμοιβή των δικηγόρων στους οποίους ανατίθεται η νομική βοήθεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Το ποσό της αμοιβής του δικηγόρου προκύπτει από ειδικό γραμμάτιο το οποίο εκδίδεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις.Σε περίπτωση υπερβάσεως του ανωτάτου ποσού αμοιβής , το επιπλέον ποσό δεν καταβάλλεται στο συνήγορο, εκτός αν πρόκειται για υπόλοιπο προηγούμενης παράστασής του ή για πολυήμερη δικαστική διαδικασία. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται. Ο υπολογισμός της συνολικής ετήσιας αμοιβής γίνεται για το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους.

Για το λόγο αυτό οι συνάδελφοι που παρίστανται σε υποθέσεις Νομικής Βοήθειας πρέπει να εκδίδουν τομηδενικό ειδικό γραμμάτιο από τη θυρίδα  του ισογείου του Δικαστικού Μεγάρου (θυρίδα της υπαλλήλου του Δ.Σ.Θ. κ. Μαρίας Αναστασιάδου) και να το προσκομίζουν στο ΔικαστήριοΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ