Νέες Τιμές Μεγαροσήμων (ΤΑΧΔΙΚ)

Σύμφωνα με ττο άρθρο 7 παρ.10 του Ν. 4043/12 (ΦΕΚ Α-25) από 13/2/12 καθορίζεται ως εξής η καταβολή των μεγαροσήμων στις αναφερόμενες πράξεις και παραστάσεις.

10.  Οι υποπεριπτώσεις α’ έως και ζ’ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) αντικαθίστανται ως εξής:

« α) Ευρώ 3 για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρω­τοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή Δι­οικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική η ποινι­κή ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, παρέμβαση και σε όλα τα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα ενδίκων μέσων, αι­τήσεις ή προσφυγές στα ίδια Δικαστήρια και Αρχές.

β) Ευρώ 5 για τις ίδιες ανάγκες στο Εφετείο, Κακουργιοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια, όταν δικάζουν κατ’ έ­φεση ή οποιασδήποτε δικαστικής παρ’ εφέτες Αρχής.

γ) Ευρώ 15 για τις ίδιες πράξεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή τον Αρειο Πάγο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο.

δ) Ευρώ 3 για τις αυτές πράξεις στο Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο ή παρ’ αυτά δικαστικής αρχής.

ε) Ευρώ 3 σε κάθε μήνυση ή αίτηση που υποβάλλεται στον Εισαγγελέα ή στον Δημόσιο Κατήγορο και σε κάθε ανακριτικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε αίτηση ή υπό­μνημα κάθε τύπου, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υ­πηρεσία αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικη­γορικούς ή Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους ή Συλλό­γους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των αιτήσεων για έκ­δοση πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου.

στ) Ευρώ 0,5 για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πρά­ξης για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη, Ευρώ 3 σε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη και Ευρώ 0,5 για την έκ­δοση κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος αυτών.

ζ) Ευρώ 2 για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκ­δίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νομικό πρόσω­πο δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Δι­καιοσύνης, Δικηγορικούς Συλλόγους, Συμβολαιογραφι­κούς Συλλόγους και Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου.»