ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΦΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΦΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΡΘΡ. 67 ΠΑΡ.8 Ν.3842/10 (ΦΕΚ Α 58/23.4.10)