ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αναρτήθηκε στη διεύθυνση https://elearning.yeka.gr του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  η απόφαση για τη συγκρότηση του Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης με τα  αναλυτικά στοιχεία αυτών .Στην ίδια ως άνω διεύθυνση καλούνται οι πάροχοι κατάρτισης του μητρώου που συγκροτήθηκε να δηλώσουν  την Πέμπτη 9/4 και από τις 15:00 έως στις 21:00 τα αντικείμενα κατάρτισής που προσφέρουν, Όσοι δικηγόροι επιθυμούν  μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα (είτε με την διαδικασία Α είτε με τη διαδικασία Β αντιστοίχως)  από την Πέμπτη 9/4 από τις 21:30.