ΜΔΠρΑθ (Αναστ) 3624/2009 – Φορολογικοί νόμοι – Έκτακτη εισφορά – Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 18 ν. 3758/2009 -.

ΜΔΠρΑθ (Αναστ) 3624/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Φορολογικοί νόμοι – Έκτακτη εισφορά – Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 18 ν. 3758/2009 -.

Η διάταξη του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος, δεδομένου ότι με αυτή επιβλήθηκε οικονομικό βάρος σε εισόδημα που προέκυψε κατά τη διαχειριστική περίοδο από 1/1/2007 έως 31/12/2007, η οποία είχε ήδη λήξει κατά την έναρξη του προηγουμένου της δημοσίευσης του νόμου αυτού ημερολογιακού έτους 2008 και επομένως λόγω του ότι το Δικαστήριο εκτιμά ότι η ασκηθείσα προσφυγή είναι προδήλως βάσιμη, συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής εκτέλεσης (Ομοια με την 3676/2009. Αντίθετα με τις 3616, 3756 και 3852/2009 αποφάσεις του Μ.Δ.Π.Α. (Διαδικασία άρθρου 200 επ. του Κ.Δ.Δ.) κρίθηκε ότι δεν συντρέχει περίπτωση αναστολής εκτέλεσης εκκαθαριστικού σημειώματος που αφορά την έκτακτη εφάπαξ εισφορά (άρθρου 18 ν. 3758/2009), καθόσον δεν υφίσταται πάγια νομολογία των δικαστηρίων στο θέμα της συνταγματικότητας ή μη της επιβολής της ως άνω εισφοράς, απαιτείται δε περαιτέρω ερμηνεία συνταγματικών διατάξεων, και επομένως δεν είναι προδήλως βάσιμος ο προβαλλόμενος σχετικός λόγος της προσφυγής).

ΚΕΙΜΕΝΟ

Αριθμ. απόφασης 3624/2009

ΓΑΚ 26251/2009

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΤΟΥ 28ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΤΣΟΥ