ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝOΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ                                               

                                                                           Δευτέρα 7-12-2020

                                                                                  Αριθμός Πράξης: 136/2020

     Στα πλαίσια : 1) της με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:78363/5-12-2020  (ΦΕΚ Β΄5350/5-12-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας –Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -Υγείας –Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού –Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα:  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 έως τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, και ώρα 6.00,

 2) των υπηρεσιακών αναγκών καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά,

3) των προφανών κινδύνων που εγκυμονεί πλέον για όλους η προσωπική επαφή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στους χώρους του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά παρατηρείται, υπό κανονικές συνθήκες, καθημερινά συνωστισμός πολιτών, δεδομένης και της στενότητας αυτών, γνωστοποιούνται τα εξής:

          Κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 έως τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, και ώρα 6.00,

        

          Α) Αναστέλλονται  :

– οι δίκες ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.1 αριθμ.4 περιπτ.5α του σχετικού πίνακα της ως άνω υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 78363/5-12-2020 ΚΥΑ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δικάζονται κατά την εκουσία δικαιοδοσία, γνήσια και μη γνήσια (όπως του Ν.3869/2010 υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, του Ν. 4605/2019 προστασίας κύριας κατοικίας).

– οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών πράξεων.

-οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.

-Διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων, πλην όσων θα χρησιμοποιηθούν σε υποθέσεις τακτικής διαδικασίας και στις λοιπές διαδικασίες στις περιπτώσεις που θα συζητηθούν χωρίς μάρτυρα και μόνο κατόπιν σχετικού τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ.23940-22074).

 -Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.

 -Κατάθεση ενδίκων μέσων.

 -Διενέργεια αποποιήσεων κληρονομίας. 

 -΄Εκδοση απογράφων.

 – Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε συναινετικά διαζύγια.

-Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού/βεβαίωσης κλπ. πλην κριθεισών ως επειγουσών από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας κατόπιν  τηλεφωνικής προσυνεννόησης και αποστολής ηλεκτρονικά του σχετικού αιτήματος και των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ειρηνοδικείου ([email protected]). Ισχύει η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και πιστοποιητικών αποποίησης κληρονομίας (www.solon.gov.gr). Η παραλαβή και των πιστοποιητικών αυτών, μετά από κατάθεση αίτησης ηλεκτρονικά, θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης με τη Γραμματεία.

  -Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

 Β) Εξαιρούνται από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο 1παρ. 1, αριθμ. 4 περιπτ. 5β του σχετικού πίνακα της ως άνω υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 78363/5-12-2020  ΚΥΑ, ήτοι :

1) οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020 (Α΄214).

2) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015.

3) Οι δίκες παλαιάς τακτικής και ειδικών διαδικασιών που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου εργάσιμη ημέρα και μέχρι ώρα 12.00 μεσημβρινή έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων (όλων) των διαδίκων, με αναφορά σε όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης της υπόθεσης, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, που κοινοποιείται στη γραμματεία του δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση ([email protected]).  Οι ίδιοι δικηγόροι θα πρέπει να παρίστανται στο ακροατήριο αυτοπροσώπως και να προσκομίζουν τις προτάσεις και τα σχετικά τους. Εάν δεν γίνει η ανωτέρω δήλωση την προτεραία της δικασίμου εργάσιμη ημέρα η υπόθεση αποσύρεται από το πινάκιο και δεν συζητείται. Επίσης στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα συναινετικής αναβολής κατ’ άρθρ. 72 παρ. 2 ν. 4722/2020, με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην αυτή ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι την 12η ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται από το πινάκιο.

4) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν αποκλειστικά και μόνο ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές μ΄αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, θα διεξάγεται ενώπιον του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ  και οι διάδικοι θα παρίστανται με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ (άρθ. 17 ν. 4684/2020). Οι λοιπές δίκες των ασφαλιστικών μέτρων δεν διεξάγονται, ούτε και μετά από δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα.

5) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων.  Οι προσωρινές διαταγές που έχουν ήδη χορηγηθεί και έχουν ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια παράτασης των προσωρινών διαταγών. Οι προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων και προστασίας κατοικίας δεν συζητούνται και όσες είχαν οριστεί να συζητηθούν κατά το διάστημα αυτό θα μεταφερθούν με επιμέλεια της γραμματείας σε μεταγενέστερη δικάσιμο, που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες: α) με την καταχώρησή της στη διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr και β) με γνωστοποίηση στο Δ.Σ.Θ.. 

6) Η δημοσίευση αποφάσεων, δημοσίων διαθηκών, διατάξεων αναγνώρισης ή τροποποίησης καταστατικού σωματείων (όχι κληρονομητηρίων καθώς λόγω της αναστολής των προθεσμιών δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του χρόνου ανάρτησης και καθαίρεσης αυτών). Επίσης σε επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, και αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και ραντεβού (τηλ. 2394022074), μπορούν να προσάγονται από τους αιτούντες ή και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους (με τη σχετική παράστασή τους) για δημοσίευση (όχι κήρυξη κυρίας) ιδιόγραφες διαθήκες.  

7) Η κατάθεση δικογράφων (πλην ενδίκων μέσων) με το εξής πρόγραμμα: Κάθε Δευτέρα θα γίνεται δεκτή κατάθεση δικογράφων από πληρεξουσίους δικηγόρους των οποίων ο αριθμός μητρώου έχει τελευταίου ψηφίο τους αριθμούς 0 έως και 1. Κάθε Τρίτη από όσους ο αριθμός μητρώου έχει τελευταίου ψηφίο τους αριθμούς 2 έως 3. Κάθε Τετάρτη θα γίνεται δεκτή κατάθεση δικογράφων από πληρεξουσίους δικηγόρους των οποίων ο αριθμός μητρώου έχει τελευταίου ψηφίο τους αριθμούς 4 έως και 5. Κάθε Πέμπτη θα γίνεται δεκτή κατάθεση δικογράφων από πληρεξουσίους δικηγόρους των οποίων ο αριθμός μητρώου έχει τελευταίου ψηφίο τους αριθμούς 6 έως και 7. Κάθε Παρασκευή θα γίνεται δεκτή κατάθεση δικογράφων από πληρεξουσίους δικηγόρους των οποίων ο αριθμός μητρώου έχει τελευταίου ψηφίο τους αριθμούς 8 έως και 9.  Η παραλαβή των αντιγράφων θα γίνεται αυθημερόν.   

8) Αντίγραφα αποφάσεων χορηγούνται στους έχοντες έννομο συμφέρον, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου.

9) Αιτήσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου θα κατατίθενται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. 2394022074)

   ________________________________________

Οι υποθέσεις που θα αποσύρονται κατά τα ανωτέρω θα επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν και ο ορισμός της νέας δικασίμου θα γνωστοποιείται από τη γραμματεία του δικαστηρίου στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και με ανάρτηση  στη διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr   .

Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία του σύμφωνα με τα ανωτέρω και μόνο για τις παραπάνω επιτραπείσες περιπτώσεις. 

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά τη διεκπεραίωση των ως άνω εξαιρεθεισών περιπτώσεων. Επίσης προτρέπουμε του δικηγόρους να προβαίνουν σε ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών. Συνιστάται σε κάθε περίπτωση προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία στο 23940-22074 (ίδιο και το FAX) και χρήση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου [email protected]

          Επιπρόσθετα όλοι οι εισερχόμενοι στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας :

  • Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό (το τελευταίο υπάρχει διαθέσιμο στο χώρο του Ειρηνοδικείου).
  • Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ.
  • Το ανώτατο όριο εισερχομένων στην αίθουσα συνεδριάσεων καθορίζεται σε 10 άτομα, εξαιτίας της στενότητάς της, και πρέπει να τηρείται με επιμέλεια του δικάζοντος δικαστή .
  • Με την έκδοση της παρούσας παύει η ισχύς της υπ΄αριθμ. 119/2020 πράξη  της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο.  

Η Διευθύνουσα  το Ειρηνοδικείο

                                                                              Ευαγγελία Κατσακιώρη

                                                                             Ειρηνοδίκης Α΄ τ.