ΚΔΕΟΔ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητή στον τομέα του Δικαίου Απαγόρευσης των Διακρίσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητή

στον τομέα του Δικαίου Απαγόρευσης των Διακρίσεων

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), έναν (1) ερευνητή (διδάκτορα Νομικής) για τον τομέα του Δικαίου Απαγόρευσης των Διακρίσεων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και με προβλεπόμενη έναρξη την 1η Οκτωβρίου 2017. Η απασχόληση θα είναι διάρκειας 18 μηνών. Το μηνιαίο συνολικό μικτό μισθολογικό κόστος για τη θέση αυτή, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι μικτές αποδοχές του ερευνητή και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, είναι 1.500 ευρώ.

Πέραν της πραγματοποίησης πρωτότυπης έρευνας, μεταξύ των υποχρεώσεων του ερευνητή συμπεριλαμβάνονται η διοργάνωση μιας ημερίδας και η δημοσίευση δύο κειμένων εργασίας (working papers) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα για λογαριασμό του ΚΔΕΟΔ.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

·         πτυχίο Τμήματος Νομικής ημεδαπού ή αλλοδαπού ΑΕΙ

·         διδακτορικός τίτλος σπουδών από ημεδαπό ή αλλοδαπό ΑΕΙ

·         άριστη γνώση 2 ξένων γλωσσών, με υποχρεωτική την αγγλική και ως δεύτερη τη γαλλική ή γερμανική

·         πολύ καλή γνώση Η/Υ.

Προσόντα τα οποία μπορούν να συνεκτιμηθούν κατά την τελική αξιολόγηση είναι:

·         συναφής ερευνητική εμπειρία σε ελληνικό ή διεθνή οργανισμό

·         συναφής διδακτική εμπειρία σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

·         συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

·         αίτηση υποψηφιότητας

·         λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα

·         υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η υποψήφιος/α να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών

·         οι υποψήφιοι καλούνται να υποδείξουν 2 προσωπικότητες με ενασχόληση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, από τους οποίους το ΚΔΕΟΔ θα μπορούσε να ζητήσει πληροφορίες και συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι την Πέμπτη 31.08.2017, υπόψη κας Ε. Μπεχλιβανίδου (τηλ. 2310 486935).