ΚΔΕΟΔ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 2019

Αριθμ. πρωτ.: 26900

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗ

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» με κωδ. ΟΠΣ 5000274 (κωδ. ΣΑ Ε5191 κωδ. Πράξης ΣΑ 2016ΣΕ51910022), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014 – 2020», προτίθεται να απασχολήσει για 24 ώρες την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), και συγκεκριμένα στη Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, έναν (1) ερευνητή με σύμβαση μίσθωσης έργου, αρχικής διάρκειας περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας έξι (6) μηνών, έναντι αμοιβής 5.808 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Υπό την προϋπόθεση της θετικής αξιολόγησης του έργου του ερευνητή, η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί μέχρι και τη λήξη του έργου 31.12.2021 (και ενδεχομένως μέχρι το 2023 εάν το έργο παραταθεί), με αμοιβή που θα αντιστοιχεί σε 968 ευρώ πλέον ΦΠΑ / μήνα.

Ο ερευνητής θα έχει την υποχρέωση εκπλήρωσης των εξής καθηκόντων:

 • Γνωμοδοτήσεις σε θέματα δημοσίων συμβάσεων επί εγγράφων ερωτημάτων αναθετουσών
 • Παρατηρήσεις σε υπό διαβούλευση νομοθετικά κείμενα
 • Σύνταξη διμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου με αποδελτίωση νομοθεσίας και νομολογίας (Newsletter – 6 δελτία ανά έτος)
 • Συμμετοχή σε συσκέψεις / Τηλεδιασκέψεις
 • Λειτουργία Help Desk επί προφορικών ερωτημάτων σε θέματα δημοσίων συμβάσεων

 

Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Νομικής
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων και ιδίως στην εφαρμογή του νέου Ν.4412/2016
 • Άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά)
 • Καλή γνώση Η/Υ

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την τελική αξιολόγηση:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δημόσιο δίκαιο
 • Διδακτορικό δίπλωμα
 • Πρακτική εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων
 • Γνώση μίας δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας
 • Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Βαθμός πτυχίου νομικής
 • Ικανότητα ερευνητική και εργασίας σε ομάδα όπως θα προκύψει από δομημένη συνέντευξη
 • Γνώσεις σε ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων όπως θα προκύψουν από δομημένη συνέντευξη

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν τα απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά προσόντα και στο οποίο θα γίνεται ειδική αναφορά (με έντονη γραφή) στα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν ως άνω κατά την τελική αξιολόγηση
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.

Θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι των οποίων τα προσόντα κρίνονται περισσότερο συναφή με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2019, υπόψη κας Λήδας Γκουπιδένη (τηλ. 2310 486914, 2310 486916).