ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Θεσσαλονίκη, 21-10-2016
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ                                                     Αριθμ. πρωτ.: ΓΠ 24043
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση     :  Φράγκων 2-4 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών 
T.K.                    :  546.26     
Πληροφορίες  :  Α. Ιωαννίδης     
Τηλέφωνο       :  2310 594-281   
FAX                    :  2310 594-280    
 
 
ΘΕΜΑ:  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
 
Παρακαλούμε η κατάθεση εγγράφων, υπομνημάτων, δηλώσεων παράστασης κ.λπ. στα τμήματα, να γίνεται την προτεραία της Δικασίμου έως 13.30. Εάν δε προσκομίζονται δια του πρωτοκόλλου, να κατατίθενται το πρωί της προτεραίας της Δικασίμου.
Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι αναγκαία για την έγκαιρη ηλεκτρονική ενημέρωση και την τοποθέτηση των σχετικών εγγράφων στους φακέλους των υποθέσεων, οι οποίοι πρέπει να είναι στη διάθεση των εισηγητών στο τέλος της προτεραίας της Δικασίμου ημέρας. 
Εξάλλου, σας ενημερώνουμε ότι μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δικαστηρίου μας, http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeiothe έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που σας αφορούν άμεσα. 
Αναλυτικότερα για να δείτε τα εκθέματα: Επιλέγετε ΕΚΘΕΜΑΤΑ – Δικαστικός σχηματισμός (επιλέγετε το τμήμα και τη σύνθεση που σας ενδιαφέρει) – Εύρος ημερομηνιών (συμπληρώνετε το χρονικό διάστημα για το οποίο κάνετε την αναζήτηση) – Επιλέγετε δικάσιμο και εμφανίζεται το έκθεμα.
Ειδικά για παρελθούσες δικασίμους εμφανίζεται ο εισηγητής και το αποτέλεσμα (συζήτηση, κατάργηση, αναβολή). Σε περίπτωση αναβολής εμφανίζεται η ημερομηνία αναβολής. Η εκτύπωση του εκθέματος γίνεται πατώντας τα πλήκτρα CTRL+P.
 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
 
Απόστολος Ιωαννίδης