Καταστροφή σχετικών εγγράφων Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο