Καλοκαιρινές άδειες δικηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     
       Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου 2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5521
 

Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου, στη συνεδρίασή του υπ’ αρ. 173/6.6.2013 αποφάσισε, κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (1η Ιουλίου – 15η Σεπτεµβρίου 2013), να είναι κλειστά τα Δικηγορικά γραφεία τις απογευµατινές ώρες στις εργάσιµες ηµέρες και όλη την ηµέρα κατά τα Σάββατα. Σχετική πινα¬κίδα που εκτύπωσε και διαθέτει ο Δικηγορικός Σύλλογος, πρέπει να αναρτάται υποχρεωτικά στην εξώθυρα κάθε Δικηγορικού γραφείου.
Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε επίσης για να αποφεύγονται ανωµαλίες κατά την επίδοση δικογράφων σε Δικηγόρους – αντικλήτους, που απουσιάζουν σε διακοπές, να σας παρακαλέσει:
α) Όσοι σχεδιάζετε να απουσιάσετε από την πόλη κατά τις δικαστικές διακοπές, να γνωστοποιήσετε εγγράφως στο Σύλλογο, ποιό χρονικό διάστηµα θα λείψετε και
 β) να µη δίνετε εντολή για επιδόσεις σε συναδέλφους που απουσιάζουν και που τήρησαν τις ανωτέρω διατυπώσεις, πριν ελέγξετε την τυχόν απουσία τους.
Η δήλωσή σας προς το Σύλλογο να προσκοµίζεται εις διπλούν, γιατί η µία θα θεωρείται και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο και η άλλη θα µένει στο αρχείο του Συλλόγου.
ΕΠΙΣΗΣ: Όσοι συνάδελφοι έχουν αλλαγή των στοιχείων που αναγράφονται στον τηλεφωνικό κατάλογο του Συλλόγου µας έτους 2013, να τα δηλώσουν γραπτώς στο γραφείο 8 µέχρι 31.10.2013, προκειµένου να καταχωρηθούν αυτά στον κατάλογο του 2014 που θα κυκλoφoρήσει.

  Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας

 Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης     Χρήστος Ηρ. Ράπτης