Η Συντονιστικη Επιτροπή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την απώλεια δικαιωμάτων λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων μέσω εγκυκλίου

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την από 2-5-2023 Εγκύκλιο, υπογεγραμμένη από τον Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, κοινοποιούμενη, μεταξύ άλλων, στους Διευθύνοντες των Δικαστηρίων της χώρας, ζήτησε να ανασταλούν οι εργασίες των Δικαστηρίων της χώρας για τα αναφερόμενα σε αυτήν χρονικά διαστήματα, καθώς και η λειτουργία των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων.

Η έκδοση Εγκυκλίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης που έχει χαρακτήρα οδηγίας προς τους αποδέκτες της, δεν επιλύει τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν ως προς τη λειτουργία Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και διενέργειας πλειστηριασμών. Απαιτείται Υπουργική Απόφαση, κατά νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 22 παρ.2 του Νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (Ν.4938/2022), καθώς ενόψει της έλλειψης του απαραίτητου υπαλληλικού προσωπικού λόγω άσκησης καθηκόντων ως δικαστικών αντιπροσώπων και εν γένει απασχόλησης στην εκλογική διαδικασία, καθώς και της αδυναμίας των Δικηγόρων να ασκήσουν τα καθήκοντά τους λόγω διορισμού τους ως δικαστικών αντιπροσώπων, συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας που αφορά όχι μόνο σε ένα Δικαστήριο, αλλά στο σύνολο των Δικαστηρίων της χώρας. Άλλως, απαιτείται, ενόψει της διάλυσης της Βουλής, λόγω εκλογών, έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, λόγω συνδρομής έκτακτης εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει επιλύσει τα ζητήματα που αφορούν στην αναστολή εργασιών των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου που αφορά, μεταξύ άλλων, στις προθεσμίες άσκησης διαδικαστικών πράξεων και ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, όσο και στις προθεσμίες του ουσιαστικού δικαίου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο, τα δικονομικά και ουσιαστικά δικαιώματα των πολιτών και να δημιουργείται εν δυνάμει αδικαιολόγητη και σημαντική επιβάρυνση των Δικαστηρίων, τα οποία θα κληθούν να επιλύσουν δικαστικώς σχετικές αμφισβητήσεις. Καλούμε για ακόμη μία φορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του προβλήματος και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα επιλύουν όλα τα δικονομικά και λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας Δικαστηρίων και Υποθηκοφυλακείων.

Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα Δικαστήρια της χώρας οφείλουν κατά τη διάρκεια της αναφερόμενης στην Εγκύκλιο του Υπουργείου περιόδου αναστολής εργασιών, τους να εκδώσουν σχετικές πράξεις με τις οποίες να ρυθμίζονται όλα τα ανωτέρω ζητήματα από άποψη ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου και να διαθέσουν το απαραίτητο προσωπικό ώστε να διενεργούνται όλες οι κατά νόμο αναγκαίες διαδικαστικές πράξεις.

Η ασφάλεια δικαίου και η διασφάλιση του συνταγματικού δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας των πολιτών είναι απόλυτη προτεραιότητα για την Πολιτεία ακόμη και κατά την προεκλογική περίοδο.