ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4335/2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/23.7.2015)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: