ΦΕΚ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Με την υπ΄αριθ. 31259/2022 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αυξήθηκε ο αριθμός των Κτηματολογικών Δικαστών με τους αναπληρωτές τους στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατά έναν (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4).

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ