Εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας Α΄ εξεταστικής περιόδου 2022

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας Α΄ εξεταστικής περιόδου 2022 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και θα διενεργηθούν στην Αθήνα με φυσική παρουσία, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τους.

Για τον ακριβή τόπο, την ημέρα και την ώρα διενέργειας της εξέτασης κάθε αντικειμένου θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Καλούνται:

1) Οι πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι. κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδας,

2) Οι πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι. κράτους εκτός Ε.Ε που αιτήθηκαν την πιστοποίηση των γνώσεών τους κατ΄ άρθρο 15 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων και

3) Οι δικηγόροι κράτους-μέλους της Ε.Ε που αιτήθηκαν την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων, στους οποίους έχει γνωστοποιηθεί με οιονδήποτε τρόπο (εγγράφως, ηλεκτρονικώς ή τηλεφωνικώς) ότι παραπέμπονται στη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, να υποβάλουν δήλωση επιλογής εξεταζόμενων αντικειμένων (βλ. ειδικά έντυπα ανά κατηγορία υποψηφίων, συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση), η οποία θα συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 60 € ανά εξεταζόμενο μάθημα από την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 έως και την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δηλώσεων: Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, 12:00.

Η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στα εξεταζόμενα μαθήματα θα γίνει με κατάθεση στον υπ’ αριθ. GR22 0172 0110 0050 1101 0664 543 λογαριασμό που τηρεί ο ΔΣΑ στην Τράπεζα Πειραιώς.

Στην αιτιολογία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η φράση “Εξέταστρα δοκιμασίας επάρκειας“.

Η υποβολή της δήλωσης και του αποδεικτικού τραπεζικής συναλλαγής θα γίνει με αποστολή στο email: [email protected] από προσωπικό λογαριασμό e-mail των υποψηφίων και στο ΘΕΜΑ θα αναγράφεται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και η φράση ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄περιόδου 2022.

Εφιστάται η προσοχή για επιλογή και αποστολή του ορθού εντύπου δήλωσης, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται έκαστος υποψήφιος:

1) Oι πτυχιούχοι Ε.Ε. που παραπέμφθηκαν σε εξέταση έως επτά μαθημάτων και οι πτυχιούχοι εκτός Ε.Ε. θα υποβάλουν το υπ΄αρ. 1 συνημμένο έντυπο δήλωσης,

2) Οι πτυχιούχοι Ε.Ε. που παραπέμφθηκαν σε εξέταση δεκατριών μαθημάτων και άνω θα υποβάλουν το υπ΄αρ. 2 συνημμένο έντυπο δήλωσης,

3) Οι υποψήφιοι δικηγόροι του άρθρου 16 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων (π.δ. 122/2010) θα υποβάλουν το υπ΄αρ. 3 συνημμένο έντυπο δήλωσης,

(Επισυνάπτονται τα έντυπα δήλωσης επιλογής εξεταζόμενων αντικειμένων, ανά κατηγορία υποψηφίων)