Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Νομική Σχολή ΑΠΘ “Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων” ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Νομική Σχολή ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων».

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά (online) για συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα στις 27-28 Ιανουαρίου 2023.               

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των νομικών πάνω σε επίκαιρα ζητήματα του σημαντικότερου στην πράξη δικαιώματος ουσιαστικού δικαίου στον χώρο των συμβάσεων που είναι η αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης ή/και λόγω καταγγελίας μιας διαρκούς εμπορικής σύμβασης.

Η αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης γεννούσε από παλαιά σοβαρά και δυσχερή ερμηνευτικά ζητήματα. Η δυσχέρεια αυτή τα τελευταία χρόνια έχει επιταθεί ενόψει του όχι ομοιόμορφου τρόπου, με τον οποίο ερμηνεύεται από τα δικαστήριά μας, με αποτέλεσμα ο νομικός της πράξης (δικαστής ή δικηγόρος) να αισθάνεται συχνά αμηχανία για τον τρόπο με τον οποίο θα δικάσει ή ασκήσει, αντίστοιχα, μια αγωγή αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης ή λόγω καταγγελίας αυτής. Τα προβλήματα επιτείνονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νομοθέτης δεν έχει θεσπίσει ειδικές διατάξεις (π.χ. επί αποζημίωσης που σωρεύεται με την καταγγελία μιας σύμβασης franchising ή αποκλειστικής ή απλής διανομής). Εξίσου σοβαρά είναι και τα δικονομικά ζητήματα που συνέχονται με την αξίωση αποζημίωσης. Το σεμινάριο καλείται να καλύψει την ανάγκη επιμόρφωσης των νομικών της πράξης στα ανωτέρω ζητήματα, παρέχοντας μια σε βάθος αλλά και συνολική παρουσίαση των υποστηριζόμενων αφενός αλλά και των ορθότερων δυνατών λύσεων αφετέρου, με συνδυαστική αξιοποίηση του δόγματος του αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου και του αστικού δικονομικού δικαίου.

 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 11 εισηγήσεις –σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία– και διαρθρώνεται στις κάτωθι θεματικές:

 • Αποζημίωση επί πλάνης, απάτης και απειλής
 • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση αμφοτεροβαρούς σύμβασης
 • Σώρευση υπαναχώρησης με αποζημίωση, καταπεσούσα ποινή ή κατ’ αποκοπήν αποζημίωση
 • Αποζημίωση για πραγματικά ελαττώματα στο δίκαιο της πώλησης και της σύμβασης έργου
 • Αποζημίωση λόγω καταγγελίας μιας σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής ή franchising
 • Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας παροχής επενδυτικών συμβουλών
 • Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας διοίκησης ανώνυμης εταιρίας
 • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης λόγω πτώχευσης
 • Συμβάσεις/«άδειες» εκμετάλλευσης άυλων αγαθών: αποζημίωση για παραβιάσεις ενοχικών υποχρεώσεων που συνιστούν και προσβολή των αντίστοιχων -απόλυτων και αποκλειστικών- δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης στα δημόσια έργα
 • Ζητήματα δικονομικού δικαίου επί αγωγών αποζημίωσης

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο (Εδώ)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, που είτε λόγω ειδικότερου επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω ενασχόλησης στη πράξη, με την ιδιότητα π.χ. του δικηγόρου ή του δικαστικού λειτουργού, έρχονται αντιμέτωποι με υποθέσεις αποζημίωσης για μη εκπλήρωση της σύμβασης και επιθυμούν, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις επίκαιρες νομοθετικές, νομολογιακές και εν γένει επιστημονικές εξελίξεις στον οικείο κλάδο και για τα σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 διδακτικές ώρες και το πρόγραμμα παρέχει 1 ECTS.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής           ή

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (1 ECTS).

Το ποσό διδάκτρων ανέρχεται σε 100 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενη/ο. Ειδικώς για ασκούμενες/ους δικηγόρους το ποσό διδάκτρων είναι 70 Ευρώ, ενώ το ποσό διδάκτρων ανά εκπαιδευόμενη/ο που αναλαμβάνεται από νομικά πρόσωπα είναι 130 Ευρώ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: https://www.diaviou.auth.gr/programs/epikaira-zitimata-apozimiosis-sto-dikaio-ton-symvaseon-2/

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 14/12/2022 μέχρι 09/01/2023 μόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.diaviou.auth.gr/progr-forms/aitisi-epikaira-zitimata-ads-2/

 

Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

του Προγράμματος

Αν. Καθηγητής
Θ. Παπακυριάκου

 

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

του Προγράμματος

 

Καθηγητής

Αν. Βαλτούδης