Επισήμανση για αλλαγή στον τρόπο θεώρησης του γνησίου υπογραφής στα συναινετικά διαζύγια

Σας επισημαίνουμε ότι με την παρ. 3β εδάφιο β του άρθρου 4 του Ν. 4800/2021, που αντικατέστησε το άρθρο 1441 του Α.Κ., προβλέπεται πλέον ότι  «β. …. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων δεν απαιτείται στην περίπτωση υποβολής κοινής ψηφιακής δήλωσης» σε αντιδιαστολή με την προϊσχυσασα ρύθμιση που προέβλεπε ότι «..η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.»

Εκ του ως άνω συνάγεται ότι η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, υπαγόμενη στις δικαστικές αρχές, παύει πλέον να είναι αρμόδια υπηρεσία για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ενώ αρμόδιες γι’ αυτό είναι  όλες οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., οι οποίες υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου (άρθρο 11 παρ. 1 Ν.2690/99, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).