Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σε Θέματα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και ειδικότερα στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων του Ν.4469/2017

ΙΚΔΘ

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σε Θέματα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και ειδικότερα στον

Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων του Ν.4469/2017

 

Με το Νόμο 4469/2017 εισάγεται μία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών βιώσιμων επιχειρήσεων τόσο προς τον ιδιωτικό, όσο και προς τον δημόσιο τομέα υπό την καθοριστική συμμετοχή του Συντονιστή της διαδικασίας ο οποίος επιλέγεται κατά προτεραιότητα από το Mητρώο διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Ν. 3898/2010.

 

Ημερομηνία : 29 Ιουνίου (13.00 – 21.00) – 30 Ιουνίου  (13.00 – 21.00)

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος : 16 ώρες

Εκπαιδευτές: Ζωή Γιαννοπούλου, Σοφία Ζιάκα, Αφροδίτη Αργυροπούλου, Εκπρόσωπος ΕΓΔΙΧ, εξειδικευμένος εισηγητής σε τραπεζικά θέματα

Τόπος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς (Λαδάδικα)

Υποβολή αιτήσεων: www.dsth.gr 

 

Αντικείμενο του Προγράμματος:

  •  Το θεσμικό και νομικό πλαισίο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Πεδίο εφαρμογής, κριτήρια επιλεξιμότητας, αναστολή εκτέλεσεως, επικύρωση από το δικαστήριο, συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας κ.α.)
  •  Ο ρόλος του Συντονιστή στο πλαίσιο της εξωδικαστικής διαδικασίας ρύθμισης οφειλών (προετοιμασία, σύγκρουση συμφερόντων, αμοιβή, διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύνταξη πρακτικού περαίωσης κ.α.)
  •   Αξιοποίηση και εφαρμογή των βασικών αρχών της διαμεσολάβησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ως μορφή υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης (τεχνικές διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας – πολυμερείς και σύνθετες διαπραγματεύσεις)

 

Συμμετέχοντες:

  • Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Εκπαιδευμένοι Διαμεσολαβητές
  • Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων – Συντονιστές της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
  • Δικηγόροι, Οικονομολόγοι, Στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεων κ.α.

 

Κόστος Συμμετοχής250 ευρώ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4469/2017 η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) μεριμνά για την κατάρτιση των συντονιστών και σε αυτό το πλαίσιο, στο πρόγραμμα θα συμμετάσχει και Εκπρόσωπος της ΕΓΔΙΧ.

Σας ενημερώνουμε ότι εντός των επόμενων ημερών, η ανακοίνωση θα εμπλουτιστεί με την αναλυτική θεματολογία, ονόματα και ιδιότητες εισηγητών στα εξειδιξευμένα αντικείμενα και λοιπό περιεχόμενο.

Για την παρακολούθηση θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης σύμφωνα και με το ΠΔ 123/11.