Επιμήκυνση των προθεσμιών ενδικοφανών προσφυγών για ενώπιον την της έκδοση αποφάσεων Υπηρεσίας επί Εσωτερικής Επανεξέτασης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: