Επείγουσα ενημέρωση: Ν. 4172/2013

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 105 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-7-2013) τροποποιούνται τα άρθρα 691 παρ.4 και 693 παρ.1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν τις προσωρινές διαταγές και την υποχρεωτική κατάθεση της κύριας αγωγής στα ασφαλιστικά μέτρα.
 
Επίσης, προστίθεται στο άρθρο 672Α η παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορά διαφορές για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μεταβολή εργασιακής κατάστασης.
 
Τέλος, με το άρθρο 106 του νόμου αυτού τίθενται μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις για τα ανωτέρω θέματα και καταργείται το άρθρο 732Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που προστέθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4193/2013.