ΕΚΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 22-6-2021 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σας αποστέλλουμε το έκθεμα της δικασίμου 22-6-2021 του Ειρηνοδικείου Βασιλικών με χρονικό καταμερισμό των υποθέσεων.

Επισημαίνεται ότι οι υποθέσεις του πινακίου διαδικασίας ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με τον χρονικό καταμερισμό και το ωράριο, λόγω πιθανής διακοπής της συνεδρίασης, θα μεταφερθούν για την επόμενη Τρίτη 29-6-2021, με χρονικό καταμερισμό ανά δεκάλεπτο, από 10:00 έως 13:00, σύμφωνα με τον αριθμό πινακίου της κάθε υπόθεσης. Το σχετικό πινάκιο θα αναρτηθεί και στην solon.gov.gr
 
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
τηλ. 2369022940
 
Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.