Είσοδος των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2013
Αριθμ.πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509
ΠΡΟΣ:
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Δ/νση Βασ. Σοφίας 15 106 74 – Αθήνα
Πληροφορίες Κωνσταντίνα Καζάκου
                      Ελένη Κοντομηνά
                      Κωνσταντίνα Μαραγκού
Τηλέφωνο     213 1313154, -3126, -3164
Fax                210 3389139
Fax
Email [email protected]
ΘΕΜΑ: «Είσοδος των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες»
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2 του ν.4194/2013 «Κώδικας
Δικηγόρων» (Α΄ 208), «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται
ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό».
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ρύθμιση ορίζει διαφορετικό ωράριο εισόδου των δικηγόρων
σε φορείς του δημοσίου παύει να ισχύει.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των
φορέων να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν
και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ενημέρωση των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή:
Διοικητική Μεταρρύθμιση/Συνθήκες εργασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ