Εισφορές ΤΑΝ και ΤΕΑΔ για το μήνα Δεκέμβριο 2014

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.