ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29 12 2017 (Β’4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17

Συνημμένα αρχεία: