Εφημερίδα της Κυβέρνησης – Πράξη νομοθετικού περιεχομένου

Εφημερίδα της Κυβέρνησης – Πράξη νομοθετικού περιεχομένου
για αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης από την 14η Μαίου μέχρι και την 4η Ιουνίου 2010

Συνημμένα αρχεία: