Εφετείο Θεσσαλονίκης: Δικάσιμοι για το α’ δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2021

Σας κοινοποιούμε απόσπασμα της με αριθ. 31/2021 απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία μεταξύ άλλων ορίζονται τα τμήματα του Εφετείου Θεσσαλονίκης και ο αριθμός των πολιτικών και ποινικών δικασίμων για το χρονικό διάστημα από 1.9.2021 έως και 15.9.2021.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.
Συνημμένα αρχεία: