«εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλομένων από διεθνείς οργανισμούς» για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αθήνα,  07/09/2011
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ                                  A.Π:     1929/2011
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ                             
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                            ΕΠΕΙΓΟΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ                                
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(Αρ. 2 Ν. 3932/2011) Β’ΜΟΝΑΔΑ                                                               
Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92                             
Τηλ.:   210-3401933                  
FAX:    210-3426892                                                         

Προς: Υπόχρεα πρόσωπα του αρ. 5 ν. 3691/08 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 3691/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011, για την «εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλομένων από διεθνείς οργανισμούς» για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα μας (http://www.hellenic-fiu.gr/)  στην επιλογή «Κατάλογοι Κυρώσεων ΕΕ-ΟΗΕ», στις  «Ενημερώσεις Καταλόγων» θα βρείτε links για:

1. Κανονισμός (EE) αριθ. 878/2011 του Συμβουλίου, της 2ας Σεπτεμβρίου 2011, για τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:228:0001:0005:EL:PDF

2. Απόφαση 2011/522/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 2ας Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης 2011/273/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:228:0016:0018:EL:PDF

3. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 891/2011 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 194/2008 του Συμβουλίου για την ανανέωση και την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων κατά της Βιρμανίας/Μιανμάρ
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:230:0001:0066:EL:PDF

Παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή του παραπάνω Κανονισμού και ειδικότερα παρακαλούμε για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των φυσικών και νομικών προσώπων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους καθώς και των περιουσιακών στοιχείων που ελέγχουν μέσω παρένθετων προσώπων ή κατέχουν μαζί με άλλους, την απαγόρευση κίνησης λογαριασμών και ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων, την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και κάθε προβλεπόμενο από την παραπάνω απόφαση αναγκαίο πρόσφορο και προσήκον κατά περίπτωση μέτρο  και την άμεση ενημέρωση της Αρχής
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι κυρώσεις των άρθρων 45, 49,  51 και 52 του ν.3691/2008 όπως ισχύει.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι αρμόδια για την τήρηση – ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας (ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας κτλ.) των υπεύθυνων κανονιστικής συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων, είναι η εκάστοτε εποπτεύουσα Αρχή.
Παρακαλούμε λοιπόν για οποιοδήποτε σχετικό θέμα να επικοινωνείτε απ’ ευθείας με την Αρχή που εποπτεύει τον καθένα από εσάς.

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΑΡΧΗΣ

                                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
                                                                           ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ