Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 400 Ευρώ σε δικηγόρους. Όροι και προϋποθέσεις

Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ με Αριθμό οικ.5629/22 (ΦΕΚ Β΄ 450/5.2.2021) για την καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 400 Ευρώ σε δικηγόρους και λοιπούς επιστήμονες, δυνάμει της οποίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησής της.

Συνημμένα αρχεία: