Δικηγορική άσκηση στις γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, σύμφωνα με το Ν. 3910/2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ           

Θεσσαλονίκη, 16 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Δικηγορική άσκηση στις γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, σύμφωνα με το Ν. 3910/2011
 

    Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3910/2011 και το άρθρο 68 του Ν. 3994/2011 προβλέπεται μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι μηνών, να γίνεται στο Πολιτικό και Διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία και το Ειρηνοδικείο της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ο ασκούμενος δικηγόρος.
    Ο αριθμός των ασκουμένων δικηγόρων η κατανομή αυτών σε τμήματα και η εξειδίκευση των καθηκόντων που θα επιτελούν, καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης των προαναφερομένων δικαστηρίων.

    Ο ασκούμενος δικηγόρος λαμβάνει αμοιβή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

    Καλούνται, όσοι ασκούμενοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (γρ. πρωτοκόλλου) του Συλλόγου μέχρι την 27.1.2012.

    Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                                Χρήστος Ηρ. Ράπτης

Στο συνημμένο περιέχεται η αίτηση για Δικηγορική άσκηση στις γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, σύμφωνα με το Ν. 3910/2011