Δικηγορική άσκηση στις γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών – Παράταση χρόνου άσκησης στις γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Δικηγορική άσκηση στις γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, σύμφωνα με το Ν. 3910/2011.

          Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3910/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6) μηνών, να γίνεται στο Πολιτικό και Διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία και το Ειρηνοδικείο της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ο ασκούμενος δικηγόρος.

          Ο ασκούμενος δικηγόρος λαμβάνει αμοιβή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

          Δικαίωμα άσκησης στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έχουν οι ασκούμενοι δικηγόροι που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες άσκησης από της εγγραφής τους στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

          Καλούνται, όσοι ασκούμενοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην παραπάνω διαδικασία, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι την 12.9.2014.

          Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                      Χρήστος Ηρ. Ράπτης

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου άσκησης στις γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών

          Σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 προβλέπεται παράταση του χρόνου άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια, για μια μόνο φορά για κάθε ασκούμενο και μόνον για όσες θέσεις δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάμηνο.

          Δικαίωμα παράτασης της άσκησης στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έχουν οι ασκούμενοι  δικηγόροι που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες άσκησης από της εγγραφής τους στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

          Καλούνται, όσοι ασκούμενοι δικηγόροι πραγματοποίησαν ένα εξάμηνο άσκησης στα Δικαστήρια και επιθυμούν να συνεχίσουν την άσκησή τους στα Δικαστήρια, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου, προσκομίζοντας βεβαίωση άσκησης από το αντίστοιχο Δικαστήριο. Προθεσμία κατάθεσης αίτησης μέχρι 12.9.2014.

          Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                        Χρήστος Ηρ. Ράπτης

 

 

Συνημμένα αρχεία: