Δικαίωση των θέσεων του δικηγορικού σώματος από το ΣτΕ σχετικά με το επιτρεπτό της σύμπραξης δικηγόρων στη διαδικασία απονομής συντάξεων

Με τις 309-310/2021 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκαν οι αιτήσεις αναστολής που άσκησαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) κατά της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, με την οποία καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις, οι κανόνες και η διαδικασία για την πιστοποίηση επαγγελματιών, οι οποίοι, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 255 και 257 του ν. 4798/2021, μπορούν να συμπράττουν στην διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών (κύριων και επικουρικών συντάξεων) από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος παρενέβη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως και της αιτήσεως αναστολής, ως προς τη συμμετοχή δικηγόρων στην διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, υπέρ του κύρους αυτής, λαμβανομένου υπόψη του δημοσίου χαρακτήρα του δικηγορικού λειτουργήματος και της ανάγκης επίλυσης ενός ιδιαίτερα σημαντικού κοινωνικού προβλήματος (βλ. σχετικά εδώ: https://bit.ly/3qrwVl7).

Με τις εκδοθείσες αποφάσεις κρίθηκε μεταξύ άλλων ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως, συνιστάμενοι ιδίως σε αντισυνταγματικότητα των ανωτέρω διατάξεων του ν. 4798/2021 και σε υπέρβαση των ορίων της παρασχεθείσας νομοθετικής εξουσιοδότησης, δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι.

Περαιτέρω, απορριπτέος κρίθηκε ο λόγος σχετικά με την αναίρεση του δημοσίου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ κατά το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο λόγοι δημοσίου συμφέροντος συνιστάμενοι στην ανάγκη αντιμετώπισης της καθυστέρησης στην απονομή συντάξεων, η οποία θέτει ζητήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης των ασφαλισμένων, κωλύουν την χορήγηση της αιτούμενης αναστολής.

Οι αποφάσεις του ΣτΕ συνιστούν δικαίωση των θέσεων του σώματος, και διασφαλίζουν τη συμμετοχή στη διαδικασία των 2400 δικηγόρων, που έχουν ενταχθεί στους σχετικούς καταλόγους προς πιστοποίηση για απονομή συντάξεων του ΕΦΚΑ.