ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ήτοι έως και 24-4-2016)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται στο γρ. 9 του Δ.Σ.Θ. το συντομότερο δυνατό, γιατί η υποβολή των δικαιολογητικών στην Οργανωτική Επιτροπή λήγει την 15η Απριλίου 2016.

Προηγείται η παραλαβή του πιστοποιητικού του Δ.Σ.Θ και έπεται  η κατάθεση των δικαιολογητικών στον/ην Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής .

 

1.    Αίτηση ( σε λευκό χαρτί ) προς το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Περιεχόμενο αίτησης: ( Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε  πιστοποιητικό ασκήσεως για να μου χρησιμεύσει για τις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Εφετείου Θεσσαλονίκης περιόδου Απριλίου 2016. )

 

     2.  Βεβαίωση (σε λευκό χαρτί ) του/ων ασκούντος/ων δικηγόρου/ων στους οποίους κάνετε άσκηση σήμερα.

Περιεχόμενο βεβαίωσης: (…,o (οι) υπογραφόμενος(οι) δικηγόρος(οι)………..βεβαιών/με ότι ο/η……….ασκήθηκε στο γραφείου μου /μας από………….μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της άσκησής του /της  έδειξε ήθος, επίδοση και άριστη διαγωγή.)

Χωρίς διορθώσεις στις ημερομηνίες.

Όσοι από τους ασκούμενους πραγματοποίησαν άσκηση στα Δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ή Οργανισμό θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση για το χρόνο άσκησής τους.

 

  3.     Υπεύθυνη δήλωση προς το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης: ( Δηλώνω ότι δεν εμπίπτω σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων. )

 

  4.   Πιστοποιητικό Παραστάσεων το οποίο εκδίδεται για υποθέσεις του Ειρηνοδικείου αρ. 67, Πρωτοδικείου αρ. γρ. 203-205, Ποινικού Εφετείου αρ. 457,Διοικητικών αρ. 229.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤOΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ά ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016

             (το αρμόδιο γραφείο θα ανακοινωθεί από το Εφετείο)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν στον Γραμματέα Οργανωτικής Επιτροπής μέχρι και την 15η Απριλίου 2016.

Προηγείται η παραλαβή του πιστοποιητικού του Δ.Σ.Θ και έπεται  η κατάθεση των δικαιολογητικών στον/ην Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής .

 

1.    Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ( σε λευκό χαρτί ) προς τον/ην Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του Εφετείου .

(Με 3 ευρώ μεγαρόσημο)

Περιεχόμενο αίτησης: ( Σας παρακαλώ να με δεχθείτε να λάβω μέρος στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Απριλίου 2016 και δηλώνω ότι δεν εμπίπτω σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 Κώδικα Δικηγόρων.)

Στα ατομικά στοιχεία αναγράφετε και το τηλέφωνό σας.

 

2.    Πιστοποιητικό Άσκησης Δικηγορικού Συλλόγου.

(το οποίο έχει παραληφθεί από το Δ.Σ.Θ.)

 

     3.   Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 

     4.   Αντίγραφο Πανεπιστημιακού Πτυχίου

 

       5. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 65 ευρώ, που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία», όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016»

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-4-2016ΣΑΒΒΑΤΟ 23-4-2016 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-4-2016.