Δίκαιο Περιβάλλοντος

«Η Εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα»

Θεσμικό Πλαίσιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Αγγελική Καλλία – Αντωνίου
Δρ. Νομικής, Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω,
Εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Δίκαιο

[email protected],
www.kallialaw.gr