ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

Σε συνέχεια των με αριθμούς 20/16-5-2020 και 21/16-5-2020 αποφάσεων του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, σας
κοινοποιούμε τη συνημμένη διευκρινιστική ανακοίνωση  για τη διαδικασία
έκδοσης απογράφων.