Διευκρίνηση για προηγούμενο απεσταλμένο email

Σας ενημερώνουμε ότι το email με τίτλο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ DATA PROTECTION OFFICER (DPO) στάλθηκε εκ παραδρομής σήμερα 7/2/2017 από τον Δ.Σ.Θ. σαν συνέχεια παλαιότερης αποστολής που είχε γίνει με το ίδιο θέμα. Διευκρινίζεται ότι το παραπάνω σεμινάριο δεν τελεί υπό την αιγίδα του Δ.Σ.Θ.
Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τον ΔΣΘ για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα του για το θέμα του κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.