Διαθέσιμα Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

Στη σελίδα solon.gov.gr (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών Δικαστηρίων – ΟΣΔΔΥ ) μέσα από το πεδίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ →ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ακόλουθα πιστοποιητικά :

 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :

 

ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ-ΕΞΥΠΑΝΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 99 Ν. 3588/2007)

ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ-ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΉΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΉΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (Αρθρ. 68 Ν.4307/14)

ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΉΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑ ΥΠΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΠΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

 

Συνημμένα θα βρείτε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ @ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  της Κεντρικής Ομάδας Διοίκησης του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ

 

Συνημμένα αρχεία: