ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ   A΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(μέχρι και τις 26/7/2020).

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων των δικηγορικών συλλόγων της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, γίνεται στη Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του Εφετείου Θεσσαλονίκης, στο γραφείο 457 [4ος όροφος] του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 5, Θεσσαλονίκη), από τις 09.00 έως τις 14:00.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 9 / 7 / 2020 ημέρα Πέμπτη και η ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 16 / 7 / 2020 ημέρα Πέμπτη .

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 866 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ 11 Ιουνίου 2020

Αριθμ. Πρωτ: 21999οικ/ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020/Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2020

  1. Αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση –με μεγαρόσημο τριών ευρώ (€ 3,00)- περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην ως άνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται:
    1. Πιστοποιητικό συμπλήρωσης Άσκησης του Δικηγορικού Συλλόγου
    2. φ/φο Πανεπιστημιακού Πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου

(δεν απαιτείται επικύρωση)

(Σε περίπτωση κατόχων πτυχίου αλλοδαπής (Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) πρέπει να προσκομισθούν επίσης επίσημη μετάφραση του πτυχίου και το πιστοποιητικό αναγνώρισης ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ).

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση)
  2. Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εξήντα πέντε ευρώ (€ 65,00), που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 7793, ή εάν ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσού τριάντα (30) ευρώ, που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 8417, ή και Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’ από τη Δ.Ο.Υ. καταβολής των ως άνω ποσών , που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 1450189001 «Παράβολο από κάθε αιτία», όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020».

Επισημαίνεται ότι, γίνονται δεκτά μόνο τα με τον ανωτέρω τρόπο εκδοθέντα αποδεικτικά πληρωμής.

 

Περαιτέρω:

Εάν ο υποψήφιος δεν μπορεί να καταθέσει τα έγγραφα αυτοπροσώπως μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο, στην περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει η εξουσιοδότηση, να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής.

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση να είναι υπογραμμένα από τον ίδιο τον υποψήφιο .

 

Η Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής

A΄ Εξεταστικής Περιόδου 2020

στο Εφετείο Θεσσαλονίκης

 

Ευαγγελία Κουκουμπή

 
   

 

 

Πληροφορίες: τηλ. 2313311 457