Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020

Σας αποστέλλουμε τη με αριθμ.ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 ΚΥΑ “Διαδικασία 
υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με 
τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορονοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 
2020″,που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ,τ.Β 2236/29.5.2021 προς γνώση σας.

Συνημμένα αρχεία: