Χορήγηση μερίσματος Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ           

Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
    Γνωρίζουμε στους κ. συναδέλφους ότι με το Ν. 2915/01, άρθρο 33, παρ. 2, θεσπίστηκε ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ για τους νέους δικηγόρους, με πόρο το 1% από το παρακρατούμενο ποσοστό του 12% της προεισπραττόμενης αμοιβής των δικαστηρίων, σύμφωνα με το Ν. 3226/2004, άρθρο 18, παρ. 1.
    Το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων θα χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου με χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48724 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1193/3.8.2004, τεύχος Β΄), στην οποία ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και ο τρόπος διανομής.

Εξαιρούνται της διανομής:

Α) Οι απασχολούμενοι υπό καθεστώς έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία.
Β) Όσοι τελούν σε αναστολή ή εκπαιδευτική άδεια.
Γ) Όσοι έχουν μεταγραφεί από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν συνολικά χρόνο ασκήσεως δικηγορίας άνω των επτά ετών και
Δ) Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο ατομικό εισόδημα άνω των 9.000,00 ΕΥΡΩ και οικογενειακό άνω των 12.000,00 ΕΥΡΩ οι έγγαμοι, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.500,00 ΕΥΡΩ για κάθε τέκνο και
Ε) Όσοι υπερβαίνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.
    Προκειμένου    να συντάξουμε τον τελικό πίνακα των δικαιούχων Δικηγόρων, παρακαλούμε, εάν έχετε τις προϋποθέσεις, να υποβάλετε σχετική δήλωση, στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης μέχρι 15.1.2013, γραφείο 8 (πρωτόκολλο) ή σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ. www.dsth.gr έντυπα δηλώσεων διατίθενται στο ως άνω γραφείο. Το ποσό του μερίσματος θα πιστωθεί στους Τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στις 21.1.2013.
    Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης               Χρήστος Ηρ. Ράπτης