Αρχαιρεσίες ΔΣΘ – Ενημερωτικό email (2) υποψηφίου προέδρου Νιφλή Πάρι

Ἀγαπητὲ/ὴ Συνάδελφε,

     Πολλἀκις τὸ λαμπρὸν περιτύλιγμα προσπαθεῖ νὰ καλύψη τὸ πενιχρὸν ἤ καὶ ἐπικίνδυνον περιεχόμενον.

     Ἡ ἀναμέτρησίς σου μὲ τὰς σειρήνας εἶναι εὐθέως ἀνάλογος πρὸς τὴν εἰλικρίνειαν τῶν ἀναζητήσεών σου καὶ ἀντιστρόφως ἀνἀλογος πρὸς τὴν ἐνδεχομένην ἐπιπολαιότητα τῶν ἐνεργειῶν σου.

     Θέλει ἀρετὴ καὶ τόλμη ἡ ἐλευθερία ἀλλὰ καὶ ἡ δικαιοσύνη.

     Θραῦσε τὰ δεσμὰ τῶν προκαταλήψεων καὶ ἕνωσε σεαυτὸν/τὴν εἰς τὴν ζωοδότιν πνοήν.

     Τότε ἡ νίκη θὰ γίνη δική σου. Σὲ περιμένει. Μὴν τὴν ἀπογοητεύσης.

     ΖΥΓΟΣ-ΝΕΑ ΠΝΟΗ

    Ὑποψἠφιος Πρόεδρος

        Πάρις Νιφλῆς