ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 189/2009 – ΦΕΚ 221/Α’/5.11.2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις:
   α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137).
   β) Των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», (Α’ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας –
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», (Α’ 213),
186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α’ 213).
   γ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», (Β’ 2234).
   δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α’ 98).

   2. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

   3. Την υπ’ αριθμ. 282/2009 γνωμοδότηση του ΣτΕ, με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

   1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται και ανακατανέμονται αρμοδιότητες στον Πρωθυπουργό και τα Υπουργεία.

   2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων άρθρων, τα Υπουργεία:
α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, γ) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, δ)Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ε) Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, στ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν αντίστοιχα τις αρμοδιότητες των Υπουργείων: α) Εσωτερικών, β) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, γ) Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, δ) Μεταφορών και Επικοινωνιών, ε) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στ) Δικαιοσύνης.

   3. Με την επιφύλαξη των ίδιων διατάξεων, το Υπουργείο Οικονομικών έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 185/2009, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τις αρμοδιότητες όπως καθορίζονται στα άρθρα 1 και 2 του ίδιου π.δ., το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 4 του π.δ. 186/2009 και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ. 184/2009.

Αρθρο 2

   Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού:
   α) Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (π.δ. 185/2009) με έδρα τη Μυτιλήνη, στην οποία υπάγονται οι αυτοτελείς υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από αυτή.
   β) Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (άρθρο 52 π.δ. 63/2005, Α’ 98).
   γ) Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) (άρθρο 1 ν. 3649/2008, Α’ 39), η οποία έχει υπαχθεί στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 215).

Αρθρο 3

   1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, μεταφέρονται στον Πρωθυπουργό από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού οι ακόλουθες υπηρεσίες, καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (πρώτο εδάφιο, παρ. 1 άρθρου 2 του ν. 3242/2004, Α’ 102), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009 Α’ 8.

   2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου παραμένουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: α) η Διεύθυνση εποπτείας Μ.Μ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και οι αρμοδιότητές της, β) η εποπτεία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων
(άρθρο 1 του π.δ. 172/1994 Α’ 108, άρθρο 1 του ν. 730/1987 Α’ 145)

   3. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου αυτού μεταφέρονται οι εξής αρμοδιότητες: α) από τη Διεύθυνση εποπτείας Μ.Μ.Ε i) η εποπτεία του Αθηναϊκού – Μακεδόνικου Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ -ΜΠΕ ΑΕ) (άρθρο 13 ν. 3444/2006 Α’ 46) ii) η εποπτεία των κρατικών ΜΜΕ (άρθρο 9 π.δ. 258/1993 Α’ 112) β), η εποπτεία του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου (ν. 3444/2006).

Αρθρο 4

   1. Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο οποίο ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών:
   α) Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (άρθρο 52 π.δ. 63/2005)
   β) Οι Ειδικές Γραμματείες:
   αα) Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 4  παρ. 1 ν. 3389/2005, Α’ 232)
   ββ) Ψηφιακού Σχεδιασμού (υπ’ αριθμ. 41637/ΔΙΟ 769 Β’ 1502/8.12.2000 κοινή υπουργική απόφαση)
   γ) Η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής [π.δ. 18/2006 Α’ 15/7.2.2006, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 (β) του άρθρου αυτού],
   δ) Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000, Α’ 165).
   Ως τη συγκρότηση αντίστοιχης υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών η Γενική διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης εξυπηρετεί και τα δύο Υπουργεία,
   ε) Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Αμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
   στ) Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000). Ως τη συγκρότηση αντίστοιχου γραφείου στο Υπουργείο Οικονομικών το γραφείο αυτό εξυπηρετεί και τα δύο Υπουργεία.
   ζ) Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
   η) Το Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
   θ) Το Αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
   ι) Το γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη (άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
   κ) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανήκει επίσης η εποπτεία: του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (άρθρο 2 II β π.δ. 178/2000), του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (Invest in Greece Agency) (άρθρο πρώτο παρ. 2 ν. 2372/1996 Α’ 29), του Ελληνικού
Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) ΑΕ (άρθρο 2 II γ π.δ. 178/2000),  του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 717/1977 Α’ 297), του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε) (άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2579/1998 Α’ 31), της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ (Μ.Ο.Α.ε) (άρθρο 33 ν. 3614/2007 Α’ 267), του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π) (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 1796/1988, Α’ 152, Ει/6581/20.11.1990 Β 758) του Ελληνικού
Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 1 παρ. 1 ν.3059/2002 Α’ 241, άρθρο 32 παρ. 3 ν. 3614/2007 Α’ 267), του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑ.ΝΕ.Ο) ΑΕ  (άρθρο 28 ν. 2843/2000, άρθρο 8 ν. 2992/2002, άρθρο 26 (4) ν. 3091/2002, άρθρο 84 (3) ν. 3606/2007), της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), της HELEXPO ΑΕ, των: Ψηφιακές ενισχύσεις (ΨΗΦΕΝ ΑΕ), (139/ΥΟΟΔΔ/2.4.2008 του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3513/2006 Α’ 265), του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) (άρθρο 5 ν. 3752/2009 Α’ 40) και του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΝ) (ν. 3752/2009 Α’ 40).
   λ) Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ασκεί αποκλειστικά ως μόνο αρμόδιο Υπουργείο την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3489/2006 (Α’ 205) αρμοδιότητα αναφορικά με την Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτομίας ΑΕ.

   2. Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου των Οικονομικών οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
   α) Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής (άρθρο 6 π.δ. 178/2000 Α’ 165)
   β) Προσωρινά και έως τη συγκρότηση δικών του υπηρεσιών:
   αα) το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής (άρθρο 4 παρ. 2 του π.δ. 18/2006, Α’ 15) κατά το μέρος που παρακολουθεί τη δραστηριότητα
   – του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
   – του FATF ως προς τη δραστηριότητα καταπολέμησης του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και την παρακολούθηση πολιτικών σε θέματα ενδιαφέροντος του Υπουργείου Οικονομικών.
   ββ) Το Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών κατά το μέρος που παρακολουθεί τη δραστηριότητα:
   – Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IFM) και
   – Του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC).
   γ) Η Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων (άρθρο 3 παρ. 4 ν. 3049/2002, Α’ 212)
   δ) Η Ειδική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (άρθρο 11 ν. 3429/2005, Α’ 314).
   ε) Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (άρθρο 1 π.δ. 224/1986, Α’ 107).
   στ) Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (άρθρο 5 του ν. 1682/1987 Α’ 14).
   ζ) Στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών υπάγονται:
   Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 76 ν. 1969/1991, Α’ 167), η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) (ν. 3148/2003, Α’ 136), το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (άρθρο 15 παρ. 9 ν. 820/1978 Α’ 174), το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3746/2009, Α’ 27, άρθρο 2 π.δ. 178/2000), το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (άρθρο πρώτο ν. 3624/2007, Α’ 289, άρθρο 2 παρ. 1 ΠΝΠ από 29.8.2007, Α’ 205), η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 2,II, ιγ,
π.δ. 178/2000, άρθρα 3 παρ. 9 ν. 2232/1994, Α’ 140) και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (άρθρα 2 παρ. 2 ν. 2324/1995 Α’ 146, άρθρο 2, II. ι. π.δ. 178/2000).

   3. Ως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών προσωπικό του που προέρχεται από υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και σύμφωνα με το παρόν
αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

   4. Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:
   α) Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (άρθρο 1 (β) και (ββ) π.δ. 184/2009), η οποία συγχωνεύεται με τις ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελεί τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής:
   αα) Το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού και το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας σε Θέματα Θαλασσίου Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Κλάδου Β’ (άρθρο 17 π.δ. 242/1999, Α’ 201).
   ββ) Το Τμήμα Θαλασσίου Τουρισμού της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Κλάδου Γ’ (άρθρο 22 π.δ. 242/1999)
   γγ) Τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Κλάδου Γ’ (άρθρο 24 π.δ. 242/1999)
   δδ) Τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Κλάδου Γ’ (άρθρο 25 π.δ. 242/1999)
   εε) Τη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Κλάδου Γ’ (άρθρο 19 π.δ. 242/1999)
   στστ) Τη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Κλάδου Γ’ (άρθρο 25 Α π.δ. 26/2004 Α’ 23)
ζζ) Τον Κλάδο Δ’ (άρθρο 26 π.δ. 242/1999)
   ηη) Τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 34 π.δ. 242/1999).
   θθ) Τη Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών (άρθρο 40 π.δ. 242/1999).
   ιι) Τη Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Αμυνας Έκτακτης Ανάγκης (άρθρο 39 π.δ. 242/1999).
   κκ) Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 41 π.δ. 242/1999) (γραφείο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – γραφείο Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων, πολιτιστικών θεμάτων και εκδηλώσεων).
   λλ) Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 42 π.δ. 242/1999).
   μμ) Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων (άρθρο 49 ν. 2935/2001, Α’ 162).
Η αρμοδιότητα του γραφείου αυτού ως προς το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος όλων των βαθμών μεταφέρεται στο Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη.
   Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής υπάγονται οι Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και οι Πλοηγικοί Σταθμοί, καθώς και οι Περιφερειακοί Σταθμοί Καταπολέμησης Ρύπανσης (ΠΣΚΡ) και οι Υπηρεσίες Ναυτικών Ακολούθων στις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές (άρθρο 1 π.δ. 115/2009, Α’ 149) και η αρμοδιότητα εποπτείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εξής φορέων:
   1) Του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) (άρθρο 2 παρ. 1, ν. 3170/1955 Α 76, άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 362/1997, Α’ 240).
   2) Του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) (άρθρο 1 π.δ. 193/2002 Α’ 177, άρθρο 1 παρ. 5 π.δ. 362/1997, Α’ 240).
   3) Του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) (άρθρο 14 παρ. 1 ν.δ. 644/1948 Α’ 110, άρθρο 1 παρ. 10 π.δ. 362/1997,    Α’ 240).
   4) Του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) (άρθρο 2 ν.192/1936 Α’ 438, άρθρο 1 παρ. 9 π.δ. 362/1997).
   5) Του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) (άρθρο 1 παρ. 1 ν. 619/1977 Α’ 171, άρθρο 1 παρ. 4 π.δ. 362/1997).
   6) Του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) (άρθρο 1 παρ.2 ν.δ 3737/1957 Α’ 168, άρθρο 1 παρ. 3 π.δ. 362/1997).
   7) Του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) (άρθρο 1 παρ. 2 ν.δ. 3736/1957 Α’ 168, άρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 362/1997).
   8) Του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.) (άρθρο 1 παρ.1 του π.δ. 213/1983 Α’ 77, άρθρο 1 παρ.6 π.δ. 362/1997).
   9) Των Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 2 ν. 2932/2001, Α’ 145, άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 362/1997).
   10) Της Εστίας Ναυτικών (άρθρο 5 π.δ. 213/1983, Α77)
   11) Του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας (άρθρο 32 παρ.1 ν. 2638/1998 Α’ 204)
   12) Της «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Ινστιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης Α.Ε. (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3490/2006 Α’ 206).
   β) Από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας Του Πολίτη (άρθρο 21 π.δ. 242/1999) τα Τμήματα Διεθνούς Συνεργασίας σε
θέματα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Συστημάτων Θαλάσσιας Κυκλοφορίας σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο έργο των διεθνών οργανισμών για τα συστήματα ασφάλειας και τα
τηλεπικοινωνιακά θέματα, τμήματα τα οποία αποτελούν υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής εωσότου συσταθούν σχετικές υπηρεσίες της Γραμματείας αυτής.
   γ) Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα ακόλουθα γραφεία:
   αα) Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρο 2 παρ. 5 π.δ. 242/1999).
   ββ) Το Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 2 παρ. 5 π.δ. 242/1999). γγ) Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 2 παρ. 5 π.δ.
242/1999).
   Ως τη λειτουργία αντίστοιχων γραφείων στη συγκροτούμενη κατά το άρθρο 5 του παρόντος Γενική Γραμματεία Ασφάλειας – Ναυσιπλοΐας τα γραφεία αυτά εξυπηρετούν και τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας αυτής.

Αρθρο 5

   Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος οι μεταφερθείσες με το π.δ. 184/2009 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπηρεσίες, συγκροτούνται ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Ασφάλειας – Ναυσιπλοΐας, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει και η άσκηση εποπτείας του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ).

Αρθρο 6
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

   1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:
   α) Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
   αα) Ως Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης:
   – Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (άρθρο 1 π.δ. 341/1990, Α’ 135)
   – Η Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου (άρθρο 1 π.δ. 341/1990, Α’ 135).
   – Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών (άρθρο 1 π.δ. 341/1990 Α’ 135) με τις κεντρικές και περιφερειακές τους υπηρεσίες,
   ββ) Η Ειδική Γραμματεία Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής, κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Δ13/5115/29.2.2008, Β’383.
   γγ) Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής τους τέως Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτή υπηρεσιών (κοινή υπουργική
απόφαση υπ’ αριθμ. Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 Β’ 1540).
   Στις αρμοδιότητες των μεταφερόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές στα οποία περιλαμβάνεται και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (άρθρο 1 π.δ. 375/1987, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 ν. 3734/2009, Α’ 98). β) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Ως Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 π.δ. 352/1991, Α’ 124 και 1 της παρ. 2, π.δ. 228/2002, Α’ 208).

   2. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι Γενικές Γραμματείες α)
Δημοσίων Έργων π.δ. 69/1988, Α’ 28, π.δ. 63/2005, Α’ 98, άρθρο 52 (στ), (αα), β) Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων (π.δ. 166/1996, Α’ 125, π.δ. 63/2005, άρθρο 52 (στ), (ββ), καθώς επίσης και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές.

Αρθρο 7
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

   1. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρεται η εποπτεία:
   α. Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: Του «Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων ΑΕ» (π.δ. 414/1998, Α’ 291).
   β. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: του ΟΕΚ (ν.δ. 2963/1954, Α’ 195).
   γ. Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: της «Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ΑΕ (ΔΕΠΑΝΟΜ)» (π.δ. 312/1999, Α’ 289).
   δ. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: της «Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ» (ν. 2408/1996, Α’ 104).

   2. Ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες προβλέπουν αρμοδιότητα, γνωμοδοτική ή αποφασιστική, άλλων Υπουργείων στη λειτουργία και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των νομικών προσώπων της προηγούμενης
παραγράφου και με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα της λειτουργίας τους, δεν θίγονται.

Αρθρο 8
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

   1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού και συγκροτούνται σε Γενικές Γραμματείες, ειδικότερα δε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης, αντίστοιχα, οι ακόλουθες υπηρεσίες: α) από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 52 π.δ. 63/2005), καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που εποπτεύονταν από αυτήν, β) από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι υπηρεσίες και η αρμοδιότητα εισήγησης, σχεδιασμού και
εκτέλεσης πολιτικών και προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η αρμοδιότητα εποπτείας των λειτουργιών του Εθνικού Συστήματος
Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 3191/2003, Α’ 258), από το δε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι υπηρεσίες και η αρμοδιότητα εισήγησης,
σχεδιασμού και εκτέλεσης πολιτικών και προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων (άρθρο 52 π.δ. 63/2005, Α’ 98).

   2. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανήκει η εποπτεία:
   α) της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης Ε.Ε.Δ.Β.Μ (ν. 3369/2005, Α’ 171) και ο συντονισμός της δράσης της κατά το μέρος που συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.ΚΑ), με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης και συνεκτικής λειτουργίας του συνόλου των φορέων δράσεων και πολιτικών της δια βίου μάθησης,
   β) του ΕΚΕΠΙΣ (ν. 2469/1997, Α’ 38).

Αρθρο 9

   Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων στα Υπουργεία στα οποία μεταφέρεται το προσωπικό των μεταφερόμενων με το παρόν υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά
συμβούλια που υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος.

Αρθρο 10

   Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος, στα οποία περιλαμβάνονται τα Λιμεναρχεία και οι Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες έχουν μεταφερθεί ή μεταφέρονται με το παρόν στα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα των Υπουργείων αυτών. Η υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, το οποίο υπηρετεί στις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που μεταφέρονται με το παρόν ή έχουν
μεταφερθεί στα Υπουργεία του προηγούμενου εδαφίου, διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα, η δε πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό αυτό ασκείται από τα αρμόδια όργανα, ατομικά ή συλλογικά, του Λιμενικού Σώματος.

Αρθρο 11

   Οι αρμοδιότητες όλων των Υπουργών, όπως προσδιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ανακατανέμονται αντίστοιχα προς το περιεχόμενό τους
σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του διατάγματος αυτού.

Αρθρο 12

   Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις του παρόντος, νοείται εφεξής ο Υπουργός στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα.

Αρθρο 13

   Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέρονται με τις διατάξεις του παρόντος βαρύνουν ως τις 31.12.2009 τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται.

Αρθρο 14

   Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

—–
Συνημμένα (Οι Δεσμοί θα εκπνεύσουν στις 01/06/2010)
https://mail.dsa.gr/horde/imp/attachment.php?u=d20002339&t=1259181320&f=%3D%
3Futf-8%3Fb%3FzqDOoc6fzpXOlM6hzpnOms6fIA%3D%3D%3F%3D+%3D%3Futf-8%3Fb%3FzpTOm
c6RzqTOkc6TzpzOkQ%3D%3D%3F%3D+189.doc
<https://mail.dsa.gr/horde/imp/attachment.php?u=d20002339&t=1259181320&f=%3D
%3Futf-8%3Fb%3FzqDOoc6fzpXOlM6hzpnOms6fIA%3D%3D%3F%3D+%3D%3Futf-8%3Fb%3FzpTO
mc6RzqTOkc6TzpzOkQ%3D%3D%3F%3D+189.doc>