Αποστολή και καταχώριση του φορολογικού παραστατικού της παρ.5 του άρθρου 69

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο