Απόφαση Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Εφετείου Θεσσαλονίκης 46/2021

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 46/11.6.2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης “Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 3 του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36587/10.6.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2476 Β΄)”.

Συνημμένα αρχεία: