ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 13-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

    Με δεδομένο ότι εκφεύγει της αρμοδιότητας των Δικηγορικών Συλλόγων η αναγνώριση τίτλου σπουδών και σε εναρμόνιση με τις αποφάσεις 2770 και 2771/2011 της Ολομελείας του ΣτΕ στο πλαίσιο της επιβαλλόμενης συνεκτίμησης των προσόντων, προτείνεται μέχρι τη νομοθέτηση που θα λύσει οριστικά το ζήτημα, για όλους τους κατόχους πτυχίου μη αναγνωρισμένων από την αρμόδια αρχή (ΔΟΑΤΑΠ) Πανεπιστημίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομικής Σχολής τουλάχιστον τριετούς κύκλου σπουδών, που έχουν γίνει δεκτοί ως ασκούμενοι σε Δικηγορικούς Συλλόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος, να αποδεικνύουν ότι έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται, δια γραπτών εξετάσεως επάρκειας, που θα διενεργούνται από 5μελή Επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από δικηγόρους τουλάχιστον 15ετούς εμπειρίας που θα ορίζονται ένας από τον Δ.Σ. Αθηνών, ένας από τον Δ.Σ. Θεσσαλονίκης και ένας από τον Δ.Σ. Πειραιώς, και δύο από τον Δ.Σ. που εκκρεμεί η αίτηση. Η επιτροπή θα εδρεύει στην Αθήνα. Η εξέταση θα πρέπει να ορίζεται εντός μηνός από τη στιγμή που θα αιτηθεί κάποιος Σύλλογος.
    Οι υποψήφιοι ασκούμενοι δικηγόροι θα εξετάζονται στους εξής τομείς δικαίου: α) Αστικό Δίκαιο, β) Πολιτική Δικονομία, γ) Εμπορικό Δίκαιο, δ) Ποινικό Δίκαιο, ε) Ποινική Δικονομία, στ) Διοικητικό Δίκαιο. Οι εξεταστές θα λαμβάνουν υπ’ όψιν και τη γλωσσική επάρκεια στην ελληνική γλώσσα, όπως και την εξοικείωση του εξεταζομένου στην ελληνική νομική ορολογία.
    Οι εξεταζόμενοι θα εγγράφονται στα μητρώα ασκουμένων δικηγόρων ή θα συνεχίζουν την άσκησή τους στην Ελλάδα, εφόσον σε κάθε εξεταζόμενο τομέα λαμβάνουν βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον 6 με άριστα το 10. Μετά την επιτυχή εξέταση μπορεί να συνυπολογισθεί στο απαραίτητο 18μηνο άσκηση ο προηγούμενος (προ των εξετάσεων) χρόνος άσκησης.
    Άπτεται στη διακριτική ευχέρεια των Δικηγορικών Συλλόγων να κρίνουν στην περίπτωση που έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο άσκησης που δεν συνοδεύθηκε από συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δικηγόρου –λόγω ακριβώς μη αναγνώρισης στο μεταξύ του τίτλου σπουδών- αν έχουν αποξενωθεί από τη νομική επιστήμη ή όχι, ώστε να τους επιτραπεί ή μη η συμμετοχή στην ανωτέρω δοκιμασία επάρκειας.
    Να σημειωθεί ότι μέχρι την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στα μητρώα ασκουμένων άνευ ετέρου, όταν ο αλλοδαπός τίτλος σπουδών συνοδεύεται από αναγνώριση του αρμοδίου φορέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ